ทต.ห้วยยอด จังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการการศึกษา ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา 2561-2565

นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ประธานกรรมการการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ทต.ห้วยยอด ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ขึ้น ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยยอด โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำกลุ่มจังหวัด

นายโชคดี เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางปฏิบัติ

“คือ การกำหนดห้วงเวลาของแผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565 โดยมีแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น คือ ให้กองการศึกษานำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 มาปรับปรุงเป็นแผนพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา 2561 - 2565 ด้วย” นายโชคดี กล่าว.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน