จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสายตาแก่ ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในทุกศาสนา

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ วัดป่าเทพเนรมิต ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ จังหวัดลพบุรีประจำปี 2562

เพื่อให้ความทุกข์ยากของภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในทุกศาสนาและผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตา ได้รับการแก้ไข สามารถประกอบศาสนกิจ และแนะนำคุณธรรมอันดีให้แก่ชาวบ้านและราษฎรได้โดยสะดวก และเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพและความเป็นอยู่ของพสกนิกร โดยมีผู้รับบริการตรวจรักษา ประกอบด้วย พระสงฆ์,แม่ชี, ผู้นำศาสนา และประชาชืนทั่วไป รวมจำนวน 300 ราย

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย พิทักษ์ ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำโดยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้เห็นถึงความสำคัญของการให้บริการแก่ชุมชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษา เพื่อให้ความทุกข์ยากของประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตาได้รับการแก้ไข สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพและค วามเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์เสมอมา จึงได้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทำโครงการเปิดรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 62 โดยมีแพทย์หญิง อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้นำในการตรวจรักษา กำหนดระยะเวลาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อทำการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาให้กับพระภิกษุ แม่ชี นักบวชทุกศาสนา และผู้ยากไร้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ทวีศักดิ์​ ลพบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย