วันที่4 ต.ค. 62ที่ผ่านมา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี สนองพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อเยาวชนและประชาชนที่ต้องได้รับการศึกษาด้วยโรงเรียน มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเพิ่มความรู้และทักษะสู่การสร้างความเชี่ยวชาญประสบการณ์ทางอาชีพและเป็นแหล่งอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีได้ในระดับหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน และได้พระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อน้อมนำสู่การปฏิบัติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วงรอบที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การพัฒนาท้องถิ่น 2.การผลิตและพัฒนาครู 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับประเทศ

โดยในช่วงเช้า องคมนตรี ลงพื้นที่ ณ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาโดยน้อมนำพระบรมราโขบายนำองค์ความรู้ด้านวิชาการไปถ่ายทอดประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย ให้ประชาชนได้รู้จักสิทธิ หน้าที่ ลดพฤติกรรมและความขัดแย้งในชุมชน สร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา พัฒนาเยาวชนในพื้นที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ 

ในช่วงบ่ายพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดเลย รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมรับฟัง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน