ด้วยเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน ครู ตลอดจนทุกคนในชุมชน "กลุ่มมิตรผล" จึงร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School โดยร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และภาคส่วนต่างๆ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและต่อยอดหลักสูตรการเรียนการสอนภายในสถานศึกษานำร่อง 6 แห่ง ใน 4 จังหวัด โดยล่าสุดได้มีการเปิดใช้งานศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น

ศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ที่กลุ่มมิตรผลร่วมสนับสนุน ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มมิตรผล ที่คำนึงถึงความต้องการ และลักษณะการใช้งานของนักเรียน ครู และสมาชิกในชุมชนเป็นหลัก

การก่อสร้างนั้นอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในชุมชน การตกแต่งภายในส่วนหนึ่งยังเกิดจากฝีมือของนักเรียนเอง สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกันของทุกคน ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล


นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล
กล่าวว่า ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ’ กลุ่มมิตรผลมุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐ ชุมชน โรงเรียน และผู้ปกครอง ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่เฉพาะสำหรับนักเรียนและครูเท่านั้น แต่ทุกคนในชุมชนยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้ง ใช้งาน สืบค้นความรู้และข้อมูลข่าวสาร ทั้งในด้านการเรียนและการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กันของทุกฝ่ายในชุมชน นำไปสู่บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หรือ ‘Learning Ecosystem’ ที่ให้ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วมกัน ช่วยกันดูแล และใช้งานศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด

ศูนย์การเรียนรู้แต่ละแห่งมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง และยังรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ โดดเด่นด้วยมุม Knowledge Searching Zone สำหรับการสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์ (Robotics), Co-working Zone พื้นที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และจัดกิจกรรมกลุ่ม, Relax & Reading Zone พื้นที่สร้างความผ่อนคลายและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน และ Drinking Zone สำหรับการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ

ขณะที่ศูนย์การเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น ประกอบด้วยมุมความคิดสร้างสรรค์สำหรับฝึกทักษะ Design Thinking, Computer Zone สำหรับสืบค้นข้อมูล, Robot Machine Zone เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากหุ่นยนต์ และ Maker Space Zone ซึ่งเป็นมุมเสริมสร้างการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมในแบบ maker culture ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น

นอกจากการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แล้ว กลุ่มมิตรผลยังได้สนับสนุนสถานศึกษาในด้านอาสาสมัครครูชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ...

เพราะการเรียนรู้แห่งศตวรรษใหม่ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนอีกต่อไป ทุกภาคส่วนถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักเรียน ครู และสมาชิกทุกคนในชุมชน กลุ่มมิตรผลเป็นหนึ่งกลไกที่มุ่งพัฒนา Learning Center ให้เป็นต้นแบบศูนย์กลางเพาะบ่มการเรียนรู้ศตวรรษใหม่ สู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนารากฐานการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนสืบไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน