วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ลานกิจกรรมจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.อ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พล.ต.ต.ธนา ธุระเจนรองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ คุณชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ,บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี และมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเปิดงานจัด"กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล PTT NGD, PTT LNG & Police General Hospital Foundation Charity Run ร่วมเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล
พล.ต.อ. จงเจตน์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อสงเคราะห์การรักษาและป้องกันโรคของ ประชาชน ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานของโรงพยาบาลตำรวจ ในอันที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยในทุกๆด้าน ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา อบรม การค้นคว้า วิจัย ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ ส่งเสริมสวัสดิการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ และวิทยาการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

พล.ต.อ. จงเจตน์ กล่าวอีกว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยยากไร้ที่ต้องใช้งบประมาณ จำนวนมาก โดยมูลนิธิฯ ใช้งบประมาณในการดูแล ประมาณปีละ 1,200,000 บาท เฉพาะในปี 2562 มีการใช้เงินของมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 50 ล้านบาท, สนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย 350,000 บาท, สนับสนุนกิจกรรม โครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิฯ 1,600,000 บาท จากข้อมูล จะพบว่าข้าราชการตำรวจชั้นประทวน นับเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย เมื่อยามเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลถึงแม้ว่า จะสามารถเบิกสวัสดิการค่ารักษา พยาบาลได้ แต่ก็มีส่วนเกินที่เบิกไม่ได้เช่นกัน อาทิ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายานอกบัญชียาหลัก ส่วนเกินค่าห้อง ซึ่งเป็นปัญหาของข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ทางมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจจึงต้องช่วยดูแลในปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุน มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ นอกเหนือจากเพื่อสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์,สนับสนุนกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ แล้วยังให้การสนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยอีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน