ร่วมสมัย: นัยว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมจำนวนมหาศาลกว่า 3 แสนรายการ บริการประชาชนเข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน Culture 4U

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวโครงการศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม (Digital Culture) หรือ m- culture บิ๊กดาต้า ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นัยว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมจำนวนมหาศาลกว่า 3 แสนรายการ บูรณาการร่วมกันภายใน 9 หน่วยงานของกระทรวง พร้อมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม (Digital Culture) หรือ m- culture บิ๊กดาต้า เป็นนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการ และการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำโครงการศูนย์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อรวบรวมจัดเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมใน 9 หน่วยงาน และข้อมูลเชิงพื้นที่กว่า 3 แสนรายการ ที่รวบรวมจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย และประชาชน นำมาประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน

ข้อมูลกว่า 3 แสนรายการ สามารถสืบค้นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ อาทิ โบราณสถานทั่วประเทศกว่า 9,000 แห่ง การขึ้นทะเบียนมรดกโลก ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศ 39,678 แห่ง ชุมชนคุณธรรม รวมถึงข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ ศิลปินแห่งชาติ องค์ความรู้ด้านประเพณี มรดกภูมิปัญญา ศิลปะพื้นถิ่น ชาติพันธุ์ อาหาร การแต่งกาย ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ในเว็บไซต์ digital.m-culture.go.th

นอกจากนี้ภายในศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรม ยังมีการรวบรวมข้อมูลการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนการอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านการติดต่อ ประสานงาน และขออนุญาต ในด้านต่างๆ อาทิ การยื่นขออนุญาตตรวจภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การจองสถานที่จัดกิจกรรมภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การบริการหอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น

ศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม มีข้อมูลสำเร็จรูปที่สาธารณชนทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้งานได้จริง และยังต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมไปต่อยอดการดำเนินงานสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้ ดังนั้น ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องร่วมตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาข้อมูลสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้

“ขณะเดียวกันยังพัฒนาฐานข้อมูลการเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน Culture 4U เปิดให้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะทำการเชื่อมโยงของศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมเข้ากับระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเข้าสู่ระบบปฏิบัติการข้อมูลกลางของรัฐบาลด้วย” อิทธิพล รวม.วัฒนธรรม กล่าวทิ้งท้าย
Culture 4 U คลังข้อมูลวัฒนธรรมกว่า 3 แสนรายการ

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน