คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)จัดโครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวตามวิถีสุวรรณภูมิ กิจกรรมที่ 3 เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การประสานงานระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีปลูกข้าว ณ บริเวณแปลงนาด้านหน้าอาคาร 25 (แปลง 2) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


กองทุนประกันวินาศภัย