วันที่ 29 ก.ย. 62 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัด 25 ประเด็น โดยให้คะแนนเต็ม 10 ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 2,456 คน ซึ่งในเดือนกันยายนนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 2 นับตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ 2 แถลงนโยบายครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และเข้ามาบริหารประเทศจนถึง ณ วันนี้เป็นเวลา2 เดือนเต็ม ซึ่งได้มีการให้คะแนนดัชนีการเมืองไทยเดือนสิงหาคมไปแล้ว จึงให้ประชาชนเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนนี้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยภาพรวมเดือนกันยายน 2562 คะแนนเต็ม 10 ได้ 4.12 คะแนน

จำแนกตามภูมิภาค ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือน ส.ค. 4.88 คะแนน เดือนก.ย. 4.32 คะแนน
ภาคกลาง เดือน ส.ค. 4.68 คะแนน เดือนก.ย. 4.18 คะแนน
ภาคเหนือ เดือน ส.ค. 3.81 คะแนน เดือนก.ย. 4.16 คะแนน
กรุงเทพมหานค เดือน ส.ค. 4.55 คะแนน เดือนก.ย. 4.04 คะแนน
ภาคใต้ เดือน ส.ค. 4.10 คะแนน เดือนก.ย. 4.12 คะแนน

ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามรายละเอียด 25 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน เดือน ส.ค. 5.98 คะแนน เดือนก.ย. 5.75 คะแนน
2.ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ เดือน ส.ค. 5.28 คะแนน เดือนก.ย. 5.06 คะแนน
3.จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ เดือน ส.ค. 5.08 คะแนน เดือนก.ย. 4.81 คะแนน
3.ความสามัคคีของคนในชาติ เดือน ส.ค. 4.91 คะแนน เดือนก.ย. 4.81 คะแนน
5.การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน เดือน ส.ค. 4.90 คะแนน เดือนก.ย. 4.51 คะแนน
6.การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม เดือน ส.ค. 4.72 คะแนน เดือนก.ย. 4.44 คะแนน
6.ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย เดือน ส.ค. 4.70 คะแนน เดือนก.ย. 4.44 คะแนน
8.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เดือน ส.ค. 4.62 คะแนน เดือนก.ย. 4.25 คะแนน
9.การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เดือน ส.ค. 4.60 คะแนน เดือนก.ย. 4.22 คะแนน
10.การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล เดือน ส.ค. 4.23 คะแนน เดือนก.ย. 4.13 คะแนน
11.สภาพของสังคมโดยรวม เดือน ส.ค. 4.47 คะแนน เดือนก.ย. 4.12 คะแนน

12.การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ เดือน ส.ค. 4.57 คะแนน เดือนก.ย. 4.10 คะแนน
13.ผลงานของนายกรัฐมนตรี เดือน ส.ค. 4.63 คะแนน เดือนก.ย. 4.92 คะแนน
14.ผลงานของรัฐบาล เดือน ส.ค. 4.56 คะแนน เดือนก.ย. 3.90 คะแนน
15.การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ เดือน ส.ค. 4.49 คะแนน เดือนก.ย. 3.89 คะแนน
16.การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม เดือน ส.ค. 4.98 คะแนน เดือนก.ย. 3.88 คะแนน
17.ความเป็นอยู่ของประชาชน เดือน ส.ค. 4.19 คะแนน เดือนก.ย. 3.79 คะแนน
18.การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง เดือน ส.ค. 4.09 คะแนน เดือนก.ย. 4.74 คะแนน
19.การแก้ปัญหายาเสพติด เดือน ส.ค. 4.09 คะแนน เดือนก.ย. 4.72 คะแนน
20.ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ เดือน ส.ค. 4.08คะแนน เดือนก.ย. 3.64 คะแนน
20.สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม เดือน ส.ค. 4.09 คะแนน เดือนก.ย. 3.64 คะแนน
22.การแก้ปัญหาคอรัปชั่น เดือน ส.ค. 4.01 คะแนน เดือนก.ย. 3.62 คะแนน
23.การแก้ปัญหาการว่างงาน เดือน ส.ค. 4.01 คะแนน เดือนก.ย. 3.59 คะแนน
24.การแก้ปัญหาความยากจน เดือน ส.ค. 3.91 คะแนน เดือนก.ย. 3.36 คะแนน
25.ราคาสินค้า เดือน ส.ค. 3.86 คะแนน เดือนก.ย. 3.33 คะแนน

ทั้งนี้ ประชาชนมีให้ข้อเสนอแนะทางการเมือง ร้อยละ 32.97 ระบุ ควรห่วงใยประชาชนและแก้ปัญหาเร่งด่วน เช่น น้ำท่วม การเกษตร เป็นต้น รองลงมา ร้อยละ 21.55 ระบุ เน้นความสามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา ร้อยละ 19.15 ระบุ ควรแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดแก้ให้ตรงจุด ร้อยละ 18.05 ระบุ บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะที่ ร้อยละ 16.76 ระบุมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานเต็มกำลังเต็มความสามารถ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน