วันนี้ (25 ก.ย.62) ณ ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงหรือกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม “Bike ปั่นอุ่นไอรัก” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย จิตอาสา กลุ่มสตรี เยาวชน คนพิการ หน่วยงานส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 500 คน โดยนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกับร่วมปล่อยขบวนจักรยานปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส โดยไปเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ท่าชนะด้วย.

จากนั้นในช่วงบ่าย นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย อ.ท่าชนะ เพื่อร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนและทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชนมากยิ่งขึ้น