รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ทีมกีฬาลีลาศ และชมรมลีลาศ มทร.พระนคร คว้า 6 รางวัล การแข่งขันลีลาศ เกษมบัณฑิตคัพ ประจำปี 2019 (KBU Ballroom Dancing Contest 2019) โดยมีผู้เข้าแข่งขัน150 คู่ ในการนี้ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติชั้น 9 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น BEGINNER จังหวะ BEGUINE และจังหวะ CHA CHA CHA ได้แก่ สัญภิชาติ วงศรีวอ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสุนทรี สุขล้อม นักศึกษาคณะรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น BEGINNER จังหวะ BEGIN และจังหวะ CHA CHA CHA ได้แก่ ภาสพงษ์ อยู่สวัสดิ์ และฐิติภา พืชพันธุ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่น BEGINNER จังหวะ CHA CHA CHA ได้แก่ อติกร ทะประภา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และพิมวิไล ใหม่เอี่ยม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 รุ่น OPEN บุคคลทั่วไป จังหวะ CHA CHA CHA ได้แก่ สัญภิชาติ วงศรีวอ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ สุนทรี สุขล้อม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance