พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 550 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ในตอนบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 165 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน กับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 3 ราย
และในพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎร ต่างปลื้มปีติและสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดสกลนคร ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล”และ”คาจิกิ” ที่พัดผ่านภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม2562
ถึงวันที่ 1 กันยายน 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎร  สิ่งสาธารณประโยชย์ และพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความเสียหายใน 13 อำเภอ 80 ตำบล 650 หมู่บ้าน
มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภออากาศอำนวย อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอวานรนิวาส  อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอคำตากล้า อำเภอบ้านม่วง อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอเต่างอย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10,719 ครัวเรือน  ในเบื้องต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอ เหล่ากาชาด หน่วยงานราชการ หน่วยทหาร องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือ รวมถึงมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ด้วยแล้ว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน