ศน.เผยขณะนี้มี 13 พระอารามหลวงที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้านและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง ทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล จำนวน 292 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน 31 วัด ในปี 2562 ได้กำหนดกฐินกาลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงในวันที่ 19 ตุลาฯ ขณะนี้มีพระอารามหลวงจำนวน 13 พระอารามที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ได้แก่ 1.วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร 2.วัดชัยสามหมอ จ.ชัยภูมิ 3.วัดราชบุรณะ จ.ชุมพร 4.วัดตันตยาภิรม จ.ตรัง 5.วัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช 6.วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ 7.วัดไพรสณฑ์ศักดาราม จ.เพชรบูรณ์ 8.วัดศรีมงคลใต้ จ.มุกดาหาร 9.วัดจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน 10.วัดพุทธาธิวาส จ.ยะลา 11.วัดกวิศราราม จ.ลพบุรี 12.วัดหนองโว้งจ.สุโขทัย และ13.วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี

อธิบดีศน. กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการสืบทอดพระราชประเพณีโบราณ และก่อนจะถึงช่วงเริ่มถวายผ้าพระกฐิน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงดังกล่าวได้ หรือกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปมีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ พระอารามหลวงดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือ โทร 0-2209 3721

กฐินพระราชทานเป็นผ้าพระกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญที่ทรงกำหนดไว้จำนวน 18 พระอาราม เนื่องจากปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง กรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่สมควรขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธา โดยกรมการศาสนาได้จัดผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน ประกอบด้วย 1.ไตรจีวร2.ผ้าห่มพระประธาน 3.เทียนพระปาติโมกข์ 4.บาตรพร้อมถุงบาตร 5.ปิ่นโตสแตนเลส 6.ช้อนส้อมคาว-หวาน พร้อมซองบรรจุ 7.กระติกน้ำไฟฟ้า 8.ชุดแก้วน้ำกระบะมุก 9.โคมไฟตั้งโต๊ะ 10.พรม 11.หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน12.ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน 13.ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance