เมื่อวันที่ 23 ก.ย.62 นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายประจวบ เจนนัดที หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมด้านการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) นำผู้ประกอบการสินค้า OTOP และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตาก มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดตาก ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ เจ มอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร นายสันติ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ดำเนินขึ้นภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าชุมชน กิจกรรมหลักคือ ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าพื้นเมืองของจัวหวัดตาก ส่วนกิจกรรมย่อยคือการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการลงทุนและขยายเศรษฐกิจฐานรากให้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดตาก ซึ่งให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน ด้วยศักยภาพของจังหวัดที่มีหลากหลาย รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ส่งผลต่อชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทำให้เกิดสภาพความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานราก จนถึงระดับประเทศต่อไป นายสันติ กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมด้านการตลาดเชิงกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพก่อให้เกิดความตื่นตัว ความพร้อม เข้าใจ กลไกด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาศักยภาพเพื่อแข่งขันทางด้านการตลาดทั้งในประเทศและตลาดสากล สำหรับการจัดงาน OTOP Amazing TAK นี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ก.ย.62 รวมทั้งสิ้น 5 วัน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ เจ มอลล์ จตุจักร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก มีความมุ่งหวังสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และหมู่บ้านด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตากให้เป็นที่รู้จัก ร่วมกันเรียนรู้ พร้อมสัมผัสถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่แตกต่างและหลากหลายทางด้านชาติพันธ์ วิถีชุมชนของชนเผ่าปะกาเกอญอ หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวเขาเผ่ามูเซอดำ และชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมแบบชาวล้านนา ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่โดดเด่น และมีชื่อเสียงของจังหวัดตาก ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย ของประดับ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจมาสัมผัสด้วยตัวท่านเอง