อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามความพร้อมการจัดแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ก่อนรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานของดีนราธิวาส ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามความพร้อมการจัดแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ในงาน ของดีนราธิวาส ประจำปี 2562 โดยมีนายวีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการ กผส. และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

การจัดแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์นี้เพื่อเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราขกุมารี เสด็จพระราขดำเนิน พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงาน “ของดีเมืองนรา ประจำปี 2562” ในการจัดแสดงนิทรรศการ กรมปศุสัตว์ จัดนิทรรศการเพื่อถวายรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ 1.โครงการไก่ไข่พระราชทาน 2.โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 3.โครงการแพะนม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 4.โครงการพระราชดำริ (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อาทิ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปศุสัตว์) ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และ6.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปศุสัตว์

ทั้งนี้ จัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา การเกษตรก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข” จัดแสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนาด้านต่างๆ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน