เมื่อวันที่ 21 ก.ย. พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการให้ความช่วยเหลือ พบปะและเยี่ยมเยือน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย จำนวน 1,000 คนและจุดอพยพสัตว์พื้นที่อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 300 คน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ พร้อมนี้มี อธิบดีกรมการข้าว รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ,นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 และนายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ได้ร่วมคณะติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ม ซึ่งได้ทำการมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน จำนวน 200 ชุดและหญ้าแห้งสำหรับโคกระบือ จำนวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

นายประภัตร โพธสุธน ได้กล่าวแสดงความห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อน และให้แนวทางเลือกอาชีพด้านเลี้ยงโคขุน รายละ 5 ตัว มีผลตอบแทน 40,000-50,000 บาทภายใน 120 วัน ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจจำนวนมาก