กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการเปิดเผยกำหนดการของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะเดินทางการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ (United Nations General Assembly – UNGA) ครั้งที่ 74 และเข้าร่วมการประชุมสำคัญที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2562 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

โดยการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 มีหัวข้อหลัก คือ การผลักดันความพยายาม ในระดับพหุภาคีเพื่อการขจัดความยากจน การศึกษาอย่างมีคุณภาพ การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วม” และจะมีการจัดการประชุมระดับสูงที่สำคัญ ได้แก่ 1.การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals Summit – SDGs Summit) ซึ่งเป็นการประชุมในระดับผู้นำเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่ผู้นำประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ได้รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อประเมินผลและเร่งอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ทั้งนี้ เป็นวาระที่ไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกรอบของอาเซียน, 2.การประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on Universal Health Coverage – UHC) โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ณ นครนิวยอร์กเป็นผู้ประสานงานร่วมในการยกร่างปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้นำจะร่วมรับรองในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการให้ประเทศต่าง ๆ มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนี้ ไทยมีบทบาทนำในเรื่องนี้มาโดยตลอด, 3.การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Summit) เพื่อผู้นำร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไทยจะกล่าวในวาระนี้ในนามของอาเซียนด้วย

ทั้งนี้ นายกฯ จะกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียน ในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งจะกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในนามประเทศไทย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะพบหารือทวิภาคีกับเลขาธิการสหประชาชาติ ประธานสมัชชาสหประชาชาติ และผู้นำประเทศต่าง ๆ ในระหว่างการประชุม

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมีภารกิจสำคัญ อาทิ การพบปะชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์ก การกล่าวปาฐกถาตามคำเชิญของ Asia Society และสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US – ASEAN Business Council) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาคเอกชนที่เป็นนักธุรกิจชั้นนำของสหรัฐฯ

โดยจะออกเดินทาง วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 23.10 น. จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 21.55 น.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน