วันนี้ (20 ก.ย.62) เวลา 10.00 น. นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่วิทยากร ครูปกครอง ครูพี่เลี่ยง ร่วมกิจกรรมฯโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์)รุ่นที่ 5 ใช้งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ (ศอ.ปส.จ.นว.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจฯ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 16-27 กันยายน 2562 กองพันทหารช่างที่4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรอง จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทั้ง 15 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 200 คน ทั้งนี้การอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดินได้ยึดหลักแนวความคิด “ดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างลูกหลานและที่สำคัญต้องทำให้เขาเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้นำโดยการสร้างสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร ครูฝึก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด ในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด” เน้นการใช้จิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือเปรียบดั่งลูกหลาน คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้เข้ารับการอบรมและให้กลับคืนคนดีสู่สังคม

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance