เมื่อวันที่ 20 ก.ย.62 ที่หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ภายใต้การอำนวยการของนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดให้มีการอบรมโครงการนำร่องการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) พ.ศ.2562 จังหวัดลพบุรี ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม คณะวิทยากรประกอบด้วย นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รพ.สต.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จัดตั้งกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการและกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและลดจำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิตเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

กองทุนประกันวินาศภัย