วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยเอก หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 11 รูป ณ วัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเทพสุธี สายชล ฐานะวุฑฺโฒ เจ้าคณะภาค1วัดชนะสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วัดพระญาติการาม สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นอารามที่พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาเนื่องจากมีพระเกจิอาจารย์หลายรูป เคยจำพรรษา และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย ปัจจุบันมีพระโบราณคณิสสร เฉลิม เขมทสฺสี เป็นเจ้าอาวาส

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน ไปประทานแก่นักเรียนโรงเรียนวัดพระญาติการาม ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 433 ชุดกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลเสนา ไปตรวจรักษาประชาชน และพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตลอดจนนักเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น