เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 ก.ย.62 ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายก ทน.นครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจนักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนเทศบาล 4 ( เพาะชำ) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ปี 2019 ( WRO : 2019 World Robot Olympiad) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ระหว่างวันที่ 8 -10 พย. ที่เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี โดยมีนายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) นำนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกสอนรับการสนับสนุนงบประมาณด้านต่างๆในส่วนที่ยังขาดแคลนจากเทศบาลนครฯ พร้อมรับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินการให้นักเรียนที่ได้รับโอกาสออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้อย่างคุ้มค่า สามารถนำองค์ความรู้กลับมาประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนในท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ,รางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพนานาชาติ ที่ประเทศฮ่องกง ,รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาปัญจักสีลัต กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 19 ปี 2019

ทน.นครราชสีมา มีนโยบายให้โรงเรียนเทศบาล 4( เพาะชำ) จัดการศึกษาสู่อาชีพ จัดหลักสูตรคู่ขนานเน้นให้นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะด้านอาชีพ และได้วุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และวิทยาลัยสารพัดช่าง จัดการเรียนการสอน 3 สาขาวิชา คือ ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และศิลปะการดนตรี มุ่งหวังให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ หรือต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ