จากความรุนแรงของพายุโพดุลที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปี จากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากถึง 4 อำเภอ ด้วยเหตุนี้ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มอบสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ครู โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานใน "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส" รวมถึง "การบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอโพนทอง โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ และชุมชนบ้านวังยาว อำเภอเชียงขวัญ

เอนก พนาอภิชน

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อินทัชและบริษัทในเครือ คือ เอไอเอส และไทยคมดำเนินโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นปีที่ 3 ต่อจากจังหวัดน่าน และเลย โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านพื้นฐานการศึกษาอย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สิ่งที่อินทัชช่วยเหลือหลักๆ มี 3 ด้าน คือ 1)ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาที่จำเป็นในโรงเรียน 2) พัฒนาทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก และ 3)ส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยจัดสรรงบประมาณดำเนินการรวมทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท

ผู้บริหารมอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม

จากอิทธิพลของพายุโพดุล ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ เราจึงได้เตรียมสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนในเบื้องต้น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และนมกล่อง เพื่อมอบให้แก่นักเรียนและครอบครัวของทั้ง 2 โรงเรียน พร้อมกันนี้ยังได้มอบข้าวสารปลอดสารเคมีในโครงการข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช และน้ำดื่มจำนวนหนึ่งให้กับทั้ง 2 โรงเรียน เพื่อทำเป็นอาหารกลางวันด้วย” นายเอนกกล่าว

นายเอนกยังได้กล่าวถึงการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาสในครั้งนี้ว่า
“อย่างที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบอก โรงเรียนเยอะมาก งบประมาณจำกัด เราไม่สามารถทดแทนรัฐได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ในระยะเวลาที่โรงเรียนรองบประมาณ เราอาจช่วยโรงเรียนไปได้ก่อน โรงเรียนอยู่ได้ด้วยตัวเอง บรรเทาและประทัง เมื่อถึงจุดหนึ่งอาจมีงบประมาณเข้ามา โรงเรียนก็ต้องบริหารจัดการ คืออย่างน้อยก็ยืดเวลาที่ทางโรงเรียนขาดแคลนออกไป”

เยี่ยมชมห้องสมุด  โรงเรียนบ้านหนองม่วง

สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านหนองม่วง อินทัชได้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียนและโรงอาหารให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัย สร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชน รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน มอบคอมพิวเตอร์พร้ออินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล จัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และความสนใจของเด็ก และพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารจัดการภายในห้องสมุดโดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน สืบค้นได้ง่าย รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์

ส่วน โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ อินทัชเข้าไปสนับสนุนการ "ติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์" จากโซล่าเซลล์ที่มีกำลังการผลิต 10,000 ลิตร/วัน โดยประยุกต์การใช้งานเข้ากับระบบไอโอที (NB-IOT) ทำให้สามารถตรวจสอบปริมาณการผลิตน้ำจากอินเทอร์เน็ตได้ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำของโรงเรียน และนำไป"จัดทำระบบผลิตน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน" ทำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต ช่วยประหยัดค่าไฟต่อเดือนประมาณ 500 – 1,000 บาท นอกจากนี้ ยังดำเนินการ "ติดตั้งตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญสำหรับชุมชน" ช่วยให้ชุมชนมีน้ำสะอาดบริโภคในราคาถูกกว่าที่ซื้อทั่วไป (ถัง 20 ลิตร ราคา 5 บาท) และยังสามารถนำรายได้มาดูแลซ่อมแซมระบบผลิตน้ำทำให้ไม่เป็นภาระแก่โรงเรียนในระยะยาว โดยตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่มโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกเดือนตั้งแต่ 200-700 บาท โดยเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสูงถึง 2,000 บาท

นอกจากนี้บริษัทในกลุ่มอินทัช ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส มอบถังเก็บน้ำขนาด 2,200 ลิตรพร้อมฐาน Home Wi-Fi และอุปกรณ์ NB-IOT, บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดทำสหกรณ์ และปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน ด้วย

หมิว - พิม - เวฟ

ด้านบรรณารักษ์รุ่นเล็ก พิม-พิมผกา ยศกุล และ หมิว – อังคณา เวียงสมุทร นักเรัยนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านหนองม่วง เล่าว่า ห้องสมุดเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งหมด 15 คน เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 โดยจะสลับหมุนเวียนวันละ 3 คน โดยห้องสมุดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-16.30 น. และผู้ที่เข้ามาใช้บริการต้องแสกนลายนิ้วมือทุกคน เพื่อให้รู้ว่ามีใครเข้ามาใช้บ้างค่ะ

ส่วน เวฟ-พงศธร ลุนศรี นักเรียนชั้น ม.3 กล่าวว่า พวกเราดีใจมากที่ทางอินทัชเข้ามาช่วยปรับปรุงห้องสมุด ทำให้พวกเรามีหนังสืออ่านมากขึ้น และหลากหลายมากขึ้น เช่น นิทาน หนังสือคู่มือการเรียน นอกจากนี้ยังมีโต๊ะและโซฟาเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วย ทำให้บรรยากาศห้องสมุดน่าอ่านมากยิ่งขึ้น อยากขอบคุณทางอินทัชที่เข้ามาปรับปรุงห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และส่วนอื่นๆในโรงเรียนให้พวกเราครับ”

บรรยากาศห้องสมุด

โอกาสนี้ อินทัชได้ ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) นำโดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ดำเนินงานเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งของชุมชนบ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน 200 ครัวเรือนในพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร วางแผนการเพาะปลูกอย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ วางแผน พัฒนาเพื่อบรรเทาปัญหาอันเกิดจากน้ำท่วม น้ำแล้งได้ นอกจากนี้ ชาวชุมชนยังได้ร่วมกันสร้างฝาย เพื่อยกระดับน้ำในกุดชีเฒ่า เสริมโครงสร้างประตูหน้าท่อเชื่อมระหว่างกุดชีเฒ่าและคลองไผ่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเก็บกักน้ำหลังน้ำลดได้ ช่วยให้เกษตรกรโดยรอบมีแหล่งน้ำทำการเกษตร

นับเป็นอีกโครงการที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ทั้งยังนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน