นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จัดกิจกรรมสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายอดุลย์ กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตนั้น มีมากหลายปัญหา โดยเฉพาะระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์และได้ก่อให้เกิดผลกระทบทำให้เกิดสภาพเสื่อมโทรมลง และที่สำคัญอย่างยิ่งต่อห่วงโซ่อาหารอันมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่งที่สำคัญ ทะเลและมหาสมุทรนับเป็นแหล่งรองรับของเสียที่สำคัญของโลก เพราะของเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ท้ายที่สุดแล้วก็จะไหลลงสู่ทะเล ทำให้น้ำทะเลมีของเสียปนเปื้อนอยู่มาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเล

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ขึ้น ณ ชายหาดบางแสน โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเข้าร่วมกิจกรรม 46 คน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน