เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เพื่อติดตามผู้ใช้ประโยชน์โรงเรือนระบบในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง หากรายไหนที่ปล่อยรกร้าง ดำเนินการเก็บคืนเพื่อให้เกษตรกรรายที่สนใจ

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสิริพร ทิพย์อารักษ์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายพชร บ่างตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวสุ ยิ้มยืนยง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามผู้ใช้ประโยชน์โรงเรือนระบบในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในปัจจุบันมีผู้ปลูกผักสลัด และวอเตอร์.ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า วันนี้ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ ลงตรวจสอบโรงเรือนระบบปิดในอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยสั่งการให้ตรวจสอบดำเนินการทั้งหมด 7 อำเภอ เพื่อตรวจสอบว่าอำเภอไหนมีเกษตรกรทำจริงและรายไหนที่ปล่อยรกร้าง และจะได้ดำเนินการเก็บคืนเพื่อให้เกษตรกรรายที่สนใจได้นำไปดำเนินการทำการเกษตรต่อไป การตรวจติดตามครั้งนี้เป็นการตรวจประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากการตรวจสอบมีเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง ทั้ง 7 อำเภอ มีจำนวน 233 ราย จำนวนมุ้ง 466 หลัง และได้เกิดชำรุด 30 หลัง หากถ้าเกษตรกรรายใดไม่สามารถที่จะดำเนินการทำการเกษตรต่อก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่เก็บคืนเพื่อให้เกษตรกรรายอื่นที่ต้องใช้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป.

กองทุนประกันวินาศภัย