“เฉลิมชัย” ชงโผแต่งตั้งซี 10 เข้า ครม. 4 ตำแหน่ง แทนผู้เกษียณราชการ ส่วนล็อตสุดท้าย ผู้ตรวจราชการว่าง 5 ตำแหน่ง ยังมีเวลาเฟ้นหายอดฝีมือจากรองอธิบดีเข้าสมัครเพียบทุกกรม ลั่นพวกนักวิ่งเต้น เรียกรับผลประโยชน์เจอโทษหนักทุกกรณี

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ย.62) จะเสนอรายชื่อผู้บริหารระดับต้น ที่จะแต่งตั้งมาเป็นผู้บริหารระดับสูง ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบประกอบด้วยตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ อีก 2 ตำแหน่งแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่เหมาะสม ตามเกณฑ์คุณสมบัติ ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และผ่านการทดสอบวิสัยทัศน์ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ จากผู้ที่สมัครเข้ามาจากรองอธิบดีกรมต่างๆ สมัครมาทุกกรม เป็นการเลื่อนระดับจากผู้บริหารระดับต้น (ระดับ9 ) เป็นผู้บริหารระดับสูง (ระดับ10 ) และคัดเลือกขึ้นตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ว่างอีก 5 ตำแหน่ง ยังมีเวลาพิจารณาหาผู้ที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ได้ย้ำให้การแต่งตั้งข้าราชการทุกตำแหน่งของกระทรวงเกษตรฯ และการทำงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวง รวมทั้งไม่ให้มีการวิ่งเต้นหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนระดับอย่างเด็ดขาดในทุกหน่วยราชการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งติดตามดูแลการบริหารบุคคล งานในทุกหน่วยงานในสังกัดเป็นไปด้วยระบบคุณธรรม

นอกจากนี้ กำชับให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือระเบียบแผนของทางราชการกำหนดไว้ตามขั้นตอนต่างๆ โดยเคร่งครัดและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน หากหน่วยงานใดปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตจะพิจารณาโทษอย่างเฉียบขาดทุกกรณี

“ได้สั่งเบรคพวกนักวิ่งเต้น ไม่ต้องมาหาผม การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งเป็นไปด้วยความยุติธรรม เหมาะสม ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีความสามารถปฏิบัติงานได้ดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างสูงสุด “นายเฉลิมชัย กล่าว