พ่อเมืองจัดประชุมละลายพฤติกรรมเห็นต่าง รฟท. ยอมทุบสะพานสีมาธานี สร้างทางรถไฟยกระดับผ่านเมืองโคราช เพิ่มงบ 11,518 ล้านบาท

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 กันยายน ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา จัดการประชุมพิจารณาเสนอแนะรูปแบบการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงผ่านเมือง นครราชสีมา บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟโรงแรมสีมาธานี ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ครั้งที่2/2562 โดยมีกลุ่มที่เห็นต่างการรื้อถอนสะพานสีมาธานี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยที่ทำกินในละแวกพื้นที่ดำเนินโครงการ ฯ จำนวน 60 คน รับฟังนายวราวุฒิ มาลา รักษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง รฟท. ชี้แจงรูปแบบ วิธีการและขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณและการบริหารจัดการจราจรทางเลี่ยงและผลกระทบในระหว่างดำเนินโครงการ ฯ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตทุกมิติและตอบโจทย์การขยายตัวของเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโคราช รวมทั้งความเป็นไปได้ของหลักวิศวกรรมก่อสร้างและอยู่ในกรอบวงเงินคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ

นายสุชีพ วิศวกรใหญ่ รฟท. เปิดเผยว่า ผลการศึกษาวิธีการและขั้นตอนตามข้อเสนอของชาวโคราช ซึ่งเป็นรูปแบบทางรถไฟยกระดับผ่านเมืองได้พิจารณา 3 รูปแบบ คือ 1.ไม่รื้อถอนสะพานสีมาธานี เริ่มยกระดับ 2 บริเวณหน้าผับตะวันแดงสาดแสดงเดือน ณ โคราช ความสูงประมาณ 10.4 เมตร จากนั้นเริ่มลดระดับสู่พื้นดินเมื่อผ่านสถานีชุมทางถนนจิระ รวมระยะทาง 4.20 กิโลเมตร งบ 9,757 ล้านบาท ชาวโคราชเห็นด้วย 23 % ด้านการจราจรและวิถีชีวิตคงเดิม 2.รื้อถอนสะพาน ฯ ยกระดับ 2 เมื่อผ่านสะพานต่างระดับสามแยกปักธงชัยและลงสู่พื้นดินหลังผ่านสถานีชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 5.40 กม. งบ 11,518 ล้านบาท เห็นด้วย 61 % ด้านการจราจรเกิดผลกระทบในช่วงก่อสร้างและต้องสร้างทางลอดทดแทน วิถีชีวิต ชุมชนรอบข้างจะเปลี่ยนเป็นย่านเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้ง 2 รูปแบบ กำหนดดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงธันวาคม 2565 และ 3.ไม่รื้อถอนสะพาน ฯ เริ่มยกระดับตั้งแต่สถานีภูเขาลาดและลงสู่พื้นดินที่สถานีบ้านเกาะและสถานีบ้านพะเนา ผลกระทบต้องย้ายโรงงานซ่อมบำรุงรถไฟจึงต้องจัดหาที่ดินกว่า 200 ไร่ เพื่อสร้างใหม่และโครงการรถไฟไทย-จีน ได้ลงนามในสัญญาออกแบบทางรถไฟและอาคารสถานีนครราชสีมารวมทั้งโครงการรถไฟทางคู่ ขอนแก่น-ชุมทางถนนจิระ ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว รวมระยะทางยกระดับ 13 กิโลเมตร งบ 21,826 ล้านบาท เกินกรอบวงเงินต้องเสนอขอ ครม.ให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินเพิ่ม กำหนดก่อสร้างเดือนตุลาคม 2569 ถึงกันยายน 2573

ต่อมาผู้แทนกลุ่มไม่เห็นกรณีรื้อถอนสะพาน ฯ ได้เสนอรูปแบบที่ 3 อ้างข้อมูลทางวิศวกรรมแต่ไม่ได้คำนึงถึงปัญหาและผลกระทบจากสภาพจริงรถไฟไม่สามารถไต่ระดับขึ้นลงในระยะสั้นได้และบริบทความสำคัญของสถานีทุกสัปดาห์ต้องมีขบวนรถไฟขนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพภาคที่ 2 ลงสู่ดิน การย้ายโรงซ่อม ฯ มีผลกระทบตามมาหลายมิติ วิศวกรใหญ่ ฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทำให้ความคิดที่เห็นต่างดีขึ้นมาเป็นลำดับ

นายวราวุฒิ รักษาการผู้ว่า รฟท. ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นปัญหายืดเยื้อนาน เมื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้าน รฟท.จะนำไปพิจารณาในระดับส่วนกลาง จากนั้นนำเสนอรูปแบบให้ประชาชน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้รื้อถอนสะพานสีมาธานี แต่การดำเนินการเกรงผลกระทบการจราจรจึงควรมีแผนรองรับโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย

ด้านนายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ได้ข้อสรุปร่วมกัน ได้ข้อยุติให้ รฟท. ดำเนินโครงการรูปแบบที่ 2 โดยรื้อถอนสะพานสีมาธานี แต่ต้องเตรียมแผนรองรับการจราจร เพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด ส่วนข้อเสนอของชาวหัวทะเลที่ได้รับผลกระทบจากสะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเลนานร่วม 30 ปี ได้รวมตัวให้รื้อถอนสะพานหัวทะเล ต้องขอขอบคุณ คณะรักษาการผู้ว่า รฟท. ได้รับข้อเสนอซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวของเมืองด้านทิศตะวันออก ทำให้พวกเรามีความหวังขึ้นมา เนื่องจากรูปแบบก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี อยู่ระหว่าง ครม.อนุมัติสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบช่วงผ่านสะพานหัวทะเลได้

กองทุนประกันวินาศภัย