วันนี้ (15 กันยายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6 พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยเน้นย้ำบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นกำลังสำคัญร่วมกับกรมคุมประพฤติ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม และดูแลช่วยเหลือประชาชน ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 6 และอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 6 จำนวนกว่า 140 คนเข้าร่วม ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติในฐานะหน่วยงานหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดที่มุ่งเน้นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและให้โอกาสกับบุคคลเหล่านั้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาสาสมัครคุมประพฤติ ได้เข้ามาดำเนินภารกิจดังกล่าวด้วยดีตลอดมา

สำหรับโครงการประชุมสัญจรฯ ในครั้งนี้ มีการพิจารณาการนำเสนอแนวคิด ผลงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6 อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้