วันที่ 15 ก.ย.62 จากที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม และ กกต.ประกาศรับรองรายชื่อ ส.ส.อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ 5 เดือนที่ประชาชนคนไทยได้ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาทำงานเป็นผู้แทน เป็นปากเป็นเสียง รวมถึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัย สวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "เสียงสะท้อนของประชาชน ต่อ บทบาทของ ส.ส." ณ วันนี้ จากผลสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,233 คน ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2562 โดยผลสรุปมีดังนี้

1. สิ่งที่ประชาชนประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา
อันดับ 1มีความตั้งใจในการทำงาน ทำหน้าที่ได้ดี51.48%
อันดับ 2มีแนวคิดใหม่ ๆ มีนโยบายที่น่าสนใจ 28.35%
อันดับ 3เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน22.96%
อันดับ 4เป็นคนรุ่นใหม่ เป็น ส.ส.หน้าใหม่ ไฟแรง21.22%
อันดับ 5มาจากการเลือกตั้ง จากเสียงของประชาชนโดยตรง17.57%

2. สิ่งที่ประชาชนไม่ประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา
อันดับ 1ไม่รักษาสัญญา ไม่ทำตามนโยบาย40.98%
อันดับ 2ทะเลาะวิวาท สร้างความขัดแย้ง แตกแยก 29.69%
อันดับ 3อภิปรายไม่สร้างสรรค์ ไม่ควบคุมอารมณ์ 26.64%
อันดับ 4แย่งชิงตำแหน่งทางการเมือง เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง 14.34%
อันดับ 5คุณสมบัติไม่เหมาะสม ประวัติไม่ดี 12.21%

3. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามามากที่สุด
อันดับ 1มีผลงานให้เห็น มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน 39.59%
อันดับ 2พัฒนาประเทศ จังหวัด ชุมชนให้เจริญก้าวหน้า30.46%
อันดับ 3ดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชน ทำให้อยู่ดี กินดี22.03%
อันดับ 4รักษาสัญญา ทำตามนโยบายที่ให้ไว้18.76%
อันดับ 5เป็นปากเป็นเสียงของประชาชน ปกป้องสิทธิของประชาชน15.49%

4. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังไว้กับ ส.ส. จะสมหวังหรือไม่
- อันดับ 1ค่อนข้างผิดหวัง 48.39%
เพราะเล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ มัวแต่ทะเลาะกัน กล่าวหา ใส่ร้าย โจมตีกันไปมา ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ฯลฯ
- อันดับ 2ผิดหวัง31.07%
เพราะคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ทำเพื่อประชาชน ไม่รักษาคำพูด ไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ฯลฯ
- อันดับ 3ค่อนข้างสมหวัง 17.86%
เพราะเป็นกันเอง ใกล้ชิดประชาชน ลงพื้นที่พบปะพูดคุย เข้าถึงประชาชน รับฟังความคิดเห็น ฯลฯ
- อันดับ 4สมหวัง2.68%
เพราะตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหา ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ เป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน ฯลฯ

5. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง ส.ส. ณ วันนี้
อันดับ 1ควรตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ 48.14%
อันดับ 2ทำงานใกล้ชิด ลงพื้นที่ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน 25.45%
อันดับ 3เป็นผู้แทนที่ดี ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์23.45%
อันดับ 4ไม่สาดโคลนกันไปมา ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง 19.26%
อันดับ 5เปิดใจ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งแก้ไข16.30%