นายเวียงศักดิ์ เปี่ยมสังวาลย์ นายกอบต.เขาน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาอบต.เขาน้อย ได้ร่วมกันจัดทำโครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ณ อาคารลานค้าชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.เพื่อให้ประชาขนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและดำเนินชีวิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง

3.เพื่อสร้างงานและอาชีพให้กับประชาชน ควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปรับปรุงดินในการเพาะปลูกขอเกษตรกร

ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย1.การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต​ 2.การบรรยายให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงดินให้เหมาะกับการปลูกพืช และการสาธิตและการฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 110 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านชาญชัย วัฒนะรัตน์ นายอำเภอเวียงเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สำหรับการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ และขอขอบคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า และนายมงคล ราชาวงษ์ หมอดินอาสาประจำตำบลเขาน้อย ที่ได้สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน