67 ปี สยามกลการ สนับสนุนการศึกษาเด็กไทย และเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร ชูค่านิยมองค์กร 3 คำ "ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน" ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อคืนกำไรสู่สังคม ซึ่งตรงกับ 4 กันยายนของทุกๆ ปี

บริษัท สยามกลการ จำกัด และครอบครัว “พรประภา” ให้ความสำคัญ เรื่องการศึกษาของบุตรพนักงานและสื่อมวลชน ซึ่งการ “ให้” การศึกษานั้น นับเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเยาวชน และประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง โดยปีนี้ มอบทุนการศึกษาเป็นเงิน 3,040,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิถาวร-อุษา พรประภา, ทุนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.พรเทพ พรประภา, บริษัท สยามกลการ จำกัด และบริษัทในกลุ่ม

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์..สามารถ..ขยัน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร โดยในปี 2019 มีพนักงานจำนวน 408 คน ที่อายุงานครบ 10, 20, 30 ปี และเกษียณอายุ ที่แสดงให้เห็นว่าพลังที่ออกมาจากข้างในของทุกคน เสมือนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนทุกธุรกิจ ให้เติบโตก้าวไปอย่างมีเสถียรภาพ และร่วมกันพัฒนางานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับเป็นรากฐานสำคัญที่สุดต่อทุกกลไกในการพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคง

67 ปี สยามกลการ องค์กรที่มีรากฐานมั่นคง และอยู่เคียงข้างสังคมไทยมายาวนาน เพราะนี่คือ ธุรกิจชีวิต และเป็นอนาคตของลูกหลานครอบครัว “สยามกลการ” ที่เราอยากเห็นเยาวชนของชาติ ทุกคนตั้งใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า....ทุกอย่างทำด้วยใจห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance