วันที่ 11 ก.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 อ.เมือง จ.สตูล สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายพิเชษฐ์ สุวรรณโณ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาสตูล เข้าร่วมในพิธีเปิด

โดยนายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดพัทลุงรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสตูล กล่าวว่า ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมในอนาคต ด้วยการปลูกฝังวินัยจราจร และจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยแก่กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6

ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดจึงสามารถจัดกิจกรรมสนามจราจรได้อย่างต่อเนื่อง

และในปี 2562 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดทำโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน ด้วยการฝึกปฏิบัติในสนามจราจรจำลอง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกด้วยด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรในอนาคตอันจะนำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน