แม่ทัพน้อยที่ 3 อดีตผู้บังคับบัญชา ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งกองทัพน้อยที่ 3 พร้อมขับเคลื่อนภารกิจ ทบ. อย่างต่อเนื่อง.

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบ 30 ปี ประจำปี 2562 โดยได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับกำลังพลและอดีตผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อประเทศชาติและประชาชน ในการขับเคลื่อนกองทัพน้อยที่ 3 ปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ และพัฒนาดูแลประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมด้วย อดีตผู้บังคับบัญชาได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 ด้วย ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้ แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบ 30 ปี จากนั้น พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่กำลังพลและอดีตผู้บัญชาของกองทัพน้อยที่ 3 ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติราชการให้กับแผ่นดินในห้วงที่ผ่านมา โดยมี พลเอก ถนอม วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3, พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม , พลเอก ธนา จารุวัต ประธานกรรมการยุทธศาสตร์กองทัพบก, พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 , พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 , พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, พลตรี จตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3, พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วย อดีตผู้บังคับบัญชา, กำลังพล, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ กองทัพน้อยที่ 3 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ 156/32 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2532 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ต่อมากองทัพบกได้ออกคำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ 1/54 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554 ให้กองทัพน้อยที่ 3 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 มีภารกิจในการบังคับบัญชา วางแผน ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติต่อหน่วยที่มาขึ้นการบังคับบัญชาในระดับกองพลดำเนินกลยุทธ์ ไม่เกิน 5 กองพล ปัจจุบันที่ตั้งปกติถาวรของกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 อยู่ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย เป็นแม่ทัพน้อยที่ 3 นับตั้งแต่จัดตั้งหน่วยจนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่ 3 ทั้งสิ้น 26 ท่าน

เกียรติประวัติการปฏิบัติงานที่สำคัญที่ผ่านมานับตั้งแต่กองทัพน้อยที่ 3 สถาปนาขึ้น ในปี 2532

1. จัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธี กองทัพน้อยที่ 3 ควบคุมบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 และกองพลทหารม้าที่ 1 ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ไทย - ลาว เมื่อ พ.ศ.2534

2. จัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธี กองทัพน้อยที่ 3 ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยเพื่อปฏิบัติภารกิจเฝ้าตรวจติดตามความเคลื่อนไหว สกัดกั้น การลุกล้ำอธิปไตย ในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตาก เมื่อ พ.ศ. 2535

3. จัดตั้งกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรปฏิบัติภารกิจควบคุม อำนวยการ การป้องกันชายแดน ไทย - พม่า เมื่อ พ.ศ. 2538

4. จัดการฝึกประลองยุทธ์ระดับกรมผสมเป็นครั้งแรกของกองทัพบก เมื่อ พ.ศ. 2539

5. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เมื่อ พ.ศ. 2560

6. จัดตั้งกองบัญชาการกองกำลัง ร่วม/ผสมนานาชาติ ทำการฝึก ร่วม/ผสม ไทย - สหรัฐ และมิตรประเทศ ในรหัส คอบบร้าโกลด์ โดยมีแม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นผู้บัญชาการกองกำลังฝึกผสมร่วมนานาชาติฯ

- พ.ศ. 2540 ( Cobra Gold 97 ) - พ.ศ. 2548 ( Cobra Gold 05 ) - พ.ศ. 2554 ( Cobra Gold 11 ) - พ.ศ. 2556 ( Cobra Gold 13 ) - พ.ศ. 2557 ( Cobra Gold 14 ) - พ.ศ. 2562 ( Cobra Gold 19 )

ปัจจุบัน กองทัพน้อยที่ 3 ได้รับภารกิจพิเศษ/เพิ่มเติม จากกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3 ภารกิจ ได้แก่

1. จัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและตัดทำลายไร่ฝิ่น ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อ พ.ศ. 2552 - 2559 , 2561 และปรับเป็นศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพน้อยที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

2. จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เมื่อ พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

3. จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance