นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 14 (COP 14) ณ the India Expo Center and Mart กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เข้าร่วมการประชุม Interactive dialogue ในหัวข้อ a Values-Based Approach to Land Stewardship และ Healthy Land: Healthy People โดยที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหลักการ (approaches) ในด้านสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติมาตรการการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการที่ดินกับสุขภาพของประชาชน การผลิตที่ขาดการจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียหน้าดิน การปนเปื้อนสารเคมีในดิน น้ำ และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร และผู้บริโภค

ดังนั้น มาตรการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (SLM) มีความสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน น้ำ ระบบนิเวศ และสุขภาพของเจ้าของที่ดิน นอกจากนี้ เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการประชุม COP 14 ทำให้ทราบแนวทาง และการดำเนินงานด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินในหลาย ๆ ด้าน เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับลุ่มน้ำย่อย การพัฒนาชุมชนหรือหลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และวิธีการและเครื่องมือในการประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดิน เป็นต้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน