ชลบุรี จัด WORKSHOP ร่วมกำหนดแนวทางกำกับดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ แม่พิมพ์รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดระยอง

นายอดุลย์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง ตามแผนปฏิบัติงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายในโดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดภูมิภาค สร้างความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแนวทางการแก้ไขปัญหา สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาการดำเนินธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ทุกมิติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ ให้สามารถดำเนินกิจการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน และขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญพัฒนาภาคการผลิตในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน