นายสุดเขต สวยสม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ภาษาเมียนมานอกห้องเรียน ณ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมภาษาของประเทศอาเซียนภาษาเมียนมา โรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมือง จ.ตาก  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดตาก  9 โรงเรียน นักเรียน 150 คน ดังนี้

1.โรงเรียนผดุงปัญญา  2.ตากพิทยาคม 3.ทุ้งฟ้าวิทยาคม 4.สามเงาวิทยาคม 5.ถนอมราษฎร์บำรุง 6.วังประจบวิทยาคม จากจังหวัดตาก 7.กำแพงเพชรพิทยาคม 8.พรหมพิรามวิทยา 9.อุตรดิตถ์ดรุณี โดย นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางนิตยา บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กล่าวรายงาน โดย นางโศภิต คริเสถียร ครูผู้สอนวิชาภาษาเมียนมา พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ มีวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โรงเรียนวัดชุมพลคีรี โรงเรียนตากพิทยาคม ณ หอประชุมพะยอมโรงเรียนผดุงปัญญา เมื่อเร็วๆนี้