กพส.สมุทรสาคร อนุมัติเงินกู้ 4.7 ล้าน ให้ 3 สหกรณ์ เสริมทุนธุรกิจรวบรวมผลผลิต หนุนเงินกู้สมาชิกในการประกอบอาชีพ

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่สหกรณ์ในพื้นที่ได้รับจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพิจารณาอนุมัติให้สหกรณ์ที่ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง โดยมีอนุกรรมการฯ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการอื่น ผู้แทนสถาบันเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมประชุม ณ ห้องประชุมท่าจีน (502) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้สหกรณ์ที่ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง วงเงินรวม 4.7 ล้านบาท ระยะเวลาการใช้เงินกู้เดือนกันยายน 2562-สิงหาคม 2563 หลักประกันเป็นคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะและผู้จัดการสหกรณ์ ให้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด วงเงินกู้ 3 ล้านบาท เพื่อรวบรวมผลิต มะพร้าวน้ำหอม 2.สหกรณ์ผู้ผลิตกะปิสมุทรสาคร จำกัด วงเงินกู้ 1 ล้านบาท เพื่อรวบรวมผลิตกะปิ และ 3.สหกรณ์ผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกบ้านแพ้ว จำกัด วงเงินกู้ 70,000 บาท เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมในการประกอบอาชีพ

สหกรณ์ทั้ง 3 แห่งนี้ล้วนเป็นสหกรณ์ที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีวินัยทางการเงินที่ดี มุ่งประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก การได้รับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ครั้งนี้ สามารถนำไปพัฒนา ต่อยอด ส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกู้ ในการสร้างงาน สร้างรายได้ ก่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน