นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 14 (COP14) ณ the India Expo Center and Mart กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เข้าร่วมการประชุมผู้นำระดับสูง (High level segment) ร่วมกับผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของการประชุม COP 14

ซึ่งในช่วงเช้าของการประชุมผู้นำระดับสูง เป็นพิธีเปิดการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมการประชุม (Round table) ในหัวข้อ Land climate and renewable energy โดยกล่าวถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนและขยายผลมาตรการการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายความสมดุลของการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยกตัวอย่างการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับ FAO และ WOCAT ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของประเทศในด้านการประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินและมาตรการการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือในการจัดการที่ดินในระดับภูมิภาค

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance