นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น วิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ตระหนักถึงคุณภาพผู้เรียน จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาสี “บ้านกรวดเกมส์” เป็นปีที่ 47 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ทั้งนี้ เป็นปีที่ 1 ในการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ (สาวประเภท2) ในประเภทกีฬาฟุตบอลนางฟ้า เป็นพิเศษตามความสนใจของนักเรียน โดยแบ่งทีมแข่งขันออกเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 เป็นทีมรวมนักกีฬาของคณะสี แดง แสด ฟ้า ทีมที่ 2 ทีมรวมนักกีฬาของคณะสี ม่วง น้ำเงิน ชมพู ทีมที่ชนะนอกจากได้ความสนุกสนาน ยังได้รับถ้วยรางวัล ซึ่งได้รับเสียงตอบรับกองเชียร์และทีมนางฟ้าเป็นอย่างดี