รมว.เกษตรฯ รับเจรจาชะลอการบังคับคดี ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเกษตรกรที่เป็นหนี้สถาบันการเงิน ธนาคาร และสหกรณ์ ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อให้ปัญหาหนี้ของเกษตรกรที่เรื้อรังมานานคลี่คลายโดยเร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ประชุมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายเกษตรกร จากจังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา อ่างทอง จันทบุรี เพชรบุรี และอุทัยธานีประมาณ 100 คน นำโดยนางสาวศศิรัศมิ์ พันธ์พลกลาง ซึ่งได้ยื่นข้อเรียกร้อง 7 ข้อให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินได้แก่ ขอให้สหกรณ์การเกษตรเจ้าหนี้ที่ฟ้องลูกหนี้ ขอให้หยุดดำเนินคดีจนกว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จะเข้ามาซื้อหนี้ ให้เป็นคนกลางเพื่อให้ กฟก. ซื้อหนี้จากสหกรณ์การเกษตรไปบริหารจัดการ ให้จำหน่ายหนี้สูญตามกฎกระทรวงการคลังกำหนดกรณีคุณสมบัติเป็นไป ตามกฎกระทรวงกำหนด สำหรับหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ชะลอการดำเนินคดีจนกว่า กฟก. จะมารับซื้อไปเช่นกัน หนี้ที่ค้างชำระกับ ธ.ก.ส. ให้ชะลอการชำระทุกกรณี หากลูกหนี้เสียชีวิตห้ามหักเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ รวมถึงเร่งรัดการประเมินคุณสมบัติของเกษตกรที่ขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธนา กล่าวว่า ในส่วนหนี้ของสหกรณ์การเกษตรนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เจรจาเพื่อชะลอการดำเนินคดีจนถึงเดือนธันวาคม 2562 สำหรับหนี้ของ ธ.ก.ส. เห็นควรให้ผู้บริหารระดับสูงของ ธ.ก.ส. นำกฎเกณฑ์ ระเบียบมาชี้แจงให้เกษตรกรทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึงและดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อความเป็นธรรมแก่เกษตรกร และให้นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเร่งประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรที่สามารถกู้ได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ทั้งนี้ จากปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิก กฟก. ซึ่งมีความซับซ้อนและเรื้อรังมานานจึงเห็นสมควรตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้ โดยมีเลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทำให้กลุ่มเกษตรกรที่มายื่นข้อเรียกร้องต่างพึงพอใจ และเดินทางกลับภูมิลำเนา