พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ และทรงให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ให้ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี เพื่อให้มีพัฒนาการการเจริญเติบโตสมตามวัย มีสติปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนได้เต็มความสามารถ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และเครื่องเขียนพระราชทาน
ไปมอบแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

วันนี้ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางโรย คำพาที อายุ 111 ปี ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดเมื่อ พ.ศ.2451 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีงาม กับเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน เพื่อนบ้าน และคนในชุมชน มีบุตรรวม 5 คน เสร็จแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 162 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและนักเรียน กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) และคณะครู โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ไปร่วมกิจกรรมในการเชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กนักเรียน ด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น