สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการเป็นองค์การมหาชนอย่างสมบูรณ์ ประกาศทิศทาง 10 ประเด็นนวัตกรรม สำหรับการดำเนินงานในทศวรรษหน้า เพื่อยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง และเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมระดับโลก

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “จากความสำเร็จที่ NIA ได้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมมาเป็นเวลา 10 ปีเต็ม ส่งผลให้การกำหนดทิศทางการดำเนินงานในทศวรรษหน้าของ NIA มาจากจุดยืนในการสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานเชิงระบบ เพื่อให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System, NIS) สอดรับกับโจทย์ใหญ่ของประเทศ ที่รัฐบาลได้ชูธงด้าน “นวัตกรรม” มีหมุดหมายของการวางกรอบแผนการดำเนินงานคือการสร้าง “ประเทศแห่งนวัตกรรม” (Innovation Nation) หรือการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยประเด็นสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม เช่น การยกระดับและพัฒนา “นวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ” (Mandatory Innovation) “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) รวมถึงการสร้าง “นวัตกรรมเชิงพื้นที่” (Area-based Innovation)

ในเชิงของการพัฒนานวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมระบบใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมที่มีมายาวนาน เช่น ปัญหาในภาคเกษตรกรรม ความแห้งแล้ง ภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งต้องมาจากกระบวนการสะท้อนคิดในหลากหลายมิติ ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และผลกระทบในวงกว้างที่จะเกิดต่อประชาชนซึ่งเป็นฐานรากของประเทศ นอกจากนั้น ความเหลื่อมล้ำ ยังถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่บั่นทอนการพัฒนาของประเทศไทย ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดประเด็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อมุ่งตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน โดยความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจน มีทั้งในเรื่องของการศึกษา สาธารณสุข รวมถึงภาวะการมีงานทำ เป็นต้น

นอกจากในมุมของประเด็นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม NIA ยังได้กำหนดประเด็นในการพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจและสังคมผ่านประเด็น “นวัตกรรมเชิงพื้นที่” (Area-base innovation) โดยประยุกต์หรือพัฒนาพื้นที่ต่างๆให้เกิดความสามารถในการจัดการนวัตกรรมในระดับภูมิภาค สร้างให้เป็นพื้นที่เพื่ออรรถประโยชน์ใหม่ๆ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนในที่สุด

ทั้งนี้ ในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปีจะตรงกับวันนวัตกรรมแห่งชาติ NIA จึงมีการจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคม ประกอบด้วย งาน Innovation Thailand Expo 2019 (ITE) วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ งาน Innovation Summit วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย วันที่ 6 – 17 ตุลาคม 2562 ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ ภายใต้ความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร โดยมีไฮไลท์หลักคืองาน Innovation Thailand Expo ที่มาในธีม Social Innovation in the City ซึ่งเป็นงานที่นำเสนอมุมมองนวัตกรรมผ่านนิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่นำมาทั้งโชว์และจำหน่าย การเสวนา และกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/NIAThailand” ดร.พันธุ์อาจ กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance