การเคหะแห่งชาติจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมที่อยู่อาศัยปีแรก ชิงเงินรางวัล 250,000 บาท เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเสนอไอเดียใหม่ๆ ได้เต็มที่ แต่อยู่ในกรอบของความเป็นไปได้ เพื่อนำไปประยุกต์กับงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติต่อไป

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในฐานะที่การเคหะแห่งชาติเป็นองค์กรพัฒนาและจัดสร้างที่อยู่อาศัยของประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 700,000 หน่วย อีกทั้งยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะไอเดียความคิดสร้างสรรค์ จึงจัดโครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมที่อยู่อาศัย” เพื่อเปิดโอกาสและสร้างพื้นที่ทางความคิดในการสร้างสรรค์ และนำเสนอแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยขึ้นเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

เพื่อให้แนวคิดของผู้ประกวดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จึงออกแบบการประกวดออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นการเสนอแนวคิดของนวัตกรรมที่อยู่อาศัย ซึ่งจะคัดเลือกทีมที่เสนอตัวเข้ามาให้เหลือจำนวน 20 ทีม จากนั้นจะจัดอบรมทีมที่เข้ารอบ โดยวิทยากร (Guru Coaching) ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม และการตลาด เพื่อให้ทีมได้นำความรู้เหล่านี้ปรับใส่เป็นรายละเอียดในแนวคิดอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงให้ทุกทีมนำเสนอผลงานและตัดสินโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนการเคหะแห่งชาติและตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

“เป้าหมายของการเคหะแห่งชาติ ต้องการนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย เช่น การออกแบบ การก่อสร้าง การพัฒนาวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือการเงินและการตลาด โดยเปิดพื้นที่ให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้นำเสนอผลงานนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยให้มากขึ้น การที่เราออกแบบการประกวดเป็น 2 ขั้นตอน ก็เพื่อจะได้นวัตกรรมใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วย” ดร.ธัชพลกล่าว

สำหรับรางวัลมีมูลค่าเงินสดรวม 250,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินสด 150,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 70,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance