นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2562 ที่ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง และเป็นสถานประกอบการให้ความสำคัญในการชำระเงินสมทบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหนึ่งใน 64 แห่ง สถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้ารับ ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี