พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กกทม.เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ เป็นทุนต่อเนื่องจนกว่าจะจบการศึกษาขณะเด็กต่างจังหวัดจะได้รับผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ปีนี้มีผู้ได้รับทุน 2 พันคน

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานงาน “วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ครั้งที่ 11 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาว่าการกทม.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ แก่ผู้ว่าฯกทม. และผู้อุปถัมภ์การจัดงาน รวมทั้งได้พระราชทานเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดผู้เป็นกำลังสำคัญของมูลนิธิฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดต่างๆ

นอกจากนี้ ได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในกทม. เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้เยาวชนที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับทุนการศึกษาพระราชทานอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ มอบให้อย่างต่อเนื่องจนจบแต่ละระดับการศึกษา โดยปีนี้มีหน่วยงานได้รับทุนการศึกษา 2 แห่ง และเยาวชนกรุงเทพมหานครที่ได้รับทุนการศึกษา 69 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  703,600 บาท

สำหรับเยาวชนอื่นๆ และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ก.ศึกษาธิการ ได้จัดส่งเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาประจำจังหวัดของมูลนิธิฯ เพื่อมิให้เป็นภาระในการเดินทางมากรุงเทพฯ โดยมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาและอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับทุนฯ ประมาณ 2,000 คน เป็นเงินประมาณ 9 ล้านบาท ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาและอบรมแก่เยาวชนไปแล้ว รวมกว่า 29,958 คน  เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 231 ล้านบาท

สำหรับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ก่อตั้งขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อปีพ.ศ. 2525 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้มีการพัฒนาที่สมบูรณ์ทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่น ไม่อ้างว้างท้อถอย หรือหมดหวัง โดยมูลนิธิฯ ประสานสัมพันธ์ระหว่างท่านเจ้าของกองทุนกับเยาวชนผู้รับทุน ตลอดจนจัดส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละระดับในการคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุน รายงานผลการเรียนและการพัฒนาทุกด้านของเยาวชนให้เจ้าของทุนทราบทุกปีการศึกษา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน