PTT-KV-DJSI-Online

วันพุธที่ 4 ก.ย.2562 นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง แสดงความยินดีกับ นายบุญถัน สีเคน หัวหน้าพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ 2 ในโอกาสได้รับการคัดเลือก เป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทผู้ที่ปฏิบัติงาน ด้านเก็บขนมูลฝอย