ที่โรงเรียนวัดโพธิ์เอน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายอัครพัชร เขียวระยับ รองเนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรำมะสัก เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงขั้นต้นและให้แก่นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา ”ตาม”โครงการเสริมสร้างสังคมและเพื่อขับเคลื่อนแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี” ของสำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม

นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรำมะสัก กล่าวว่า ปัจจุบันการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงานของรัฐมีข่าวอยู่เนื่องๆ รวมถึงนโยบาย Safety Thailand ของนายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสู่ความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และเกิดการบูรณาการด้านความปลอดภัยในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกิดความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลตำบลรำมะสัก จึงได้จัดการโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงขั้นต้นและให้แก่นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แห่งนี้ ซึ่งดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา และแผนฝึกเกี่ยวกับการซ้อมอพยพหนีไฟและการใช้สารเคมีดับไฟ ในขณะเกิดเหตุอัคคีภัย

โดยมีนักเรียนและครู เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน การฝึกอบรมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานก่อนเกิดเหตุที่ไม่ปลอดภัย เช่นการอัคคีภัย ในสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือ วิทยากรจากเทศบาลตำบลรำมะสัก ซึ่งเป็นหน่วยฝึกที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ คาดหวังว่าผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถช่วยชุมชนได้เป็นการเบื้องต้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน