ที่เดอะการ์เด้น รีสอร์ท หนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษา โปรแกรมจิตสังคมบำบัด ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายจัดขึ้น

นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายได้รับการอุดหนุน งบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและผู้ถูกคุมความประพฤติความผิดฐานตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพร้อมครอบครัวที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ มีความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและเป็นโอกาสให้ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีทัศนคติที่ดีในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มีความพร้อมทางด้านจิตใจ การปรับทัศนคติที่ดีให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัวของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ พร้อมทั้งรับทราบถึงการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การฝึกอาชีพอิสระ เพื่อสร้างจิตสำนึก มีทัศนคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย