วันที่ 3 ก.ย.62 ที่ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดเวทีวิชาการ ถอดบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางศิริวรรณ สุดาจันทร์. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวภาลิณี ปัญนาวีภัช ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลำภู ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน ในจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมเวทีวิชาการ

นางปาลิดา คำพิบูลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะ และต้องการสร้างวินัยของประชาชนในพื้นที่ให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงได้มีการจัดประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ และมีเวทีถอดบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอยขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา เข้ามามีบทบาทในการจัดการขยะในพื้นที่ของตนเอง อีกทั้งยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขยายผลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยในวันนี้มีกิจกรรม การมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดชุมชนปลอดขยะ จำนวน 11 แห่ง และโรงเรียนปลอดขยะ จำนวน 13 แห่ง การเดินแบบชุดรีไซค์เคิล จากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ สร้างเมืองให้น่าอยู่ สู่สังคมปลอดขยะ และฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะของชุมชม โรงเรียนที่มีผลงานเด่น ทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

กองทุนประกันวินาศภัย