วันที่​ 3 ก.ย.62 นายสุชีพ อารีย์ประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง มอบหมายนายไพฑูรย์ งามมุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเปรมประชา โรงเรียนพหลโยธิน และโรงเรียนวัดดอนเมือง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการของโรงเรียนในด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการอาหารเช้าและกลางวันของนักเรียน โดยได้ตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารและน้ำดื่ม ด้านงานโยธา ด้านสภาพแวดล้อมความสะอาดภายในพื้นที่โรงเรียน ด้านความปลอดภัยไฟฟ้าของตู้น้ำดื่ม ความปลอดภัยในการใช้ก๊าช ความปลอดภัยของเครื่องเล่น และการอำนวยการจราจร พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ จากคณะผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านสุขลักษณะความสะอาด ปลอดภัยต่อไป
#@CareNowBangkokMovingForward

กองทุนประกันวินาศภัย