1)มีทัศนคติที่ดีที่ถูกตองตอบานเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ๓) มีคุณธรรม และ ๔) มีงาน มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครวัไดและเปนพลเมืองที่ดี
พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดานการศึกษา มุง สรางพื้นฐานใหแกผูเรียน ๔ ดาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล ที่จังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่ 23 สค.62 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า การศึกษานับเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยพลเมืองของชาติที่กอปรด้วยความเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกสําคัญที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา มีแนวทางการดําเนินงานในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการศึกษาการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศและการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหาร โดยตระหนักถึงการสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียน 4 ด้านโดยเริ่มปลูกความเป็นคนดีมีความสามารถตั้งแต่ยังเด็กฌพาะอย่างยิ่งปลูกฝังหลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือตามศาสตร์พระราชา

“สอศ.ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลในครั้งนี้เพื่อนํานโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการขับเคลื่อนสะพานความเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา การดําเนินงานด้านงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเน้นย้ำการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหัวใจในการจัดการเรียนการสอนสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพัฒนาพื้นฐานผู้เรียนเพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมืองในพระบาทสมเด็จพระวชีรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชดำริรวมทั้งการขับเคลื่อนงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นกลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกศตวรรษที่ 21 และการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานใหม่ตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562”สรุปคำบรรยายของเลขาธิการกอศ.ต่อคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษารัฐบาลทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ผ่านการประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในระดับรางวัลเหรียญทอง ด้วยผลคะแนน 474 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน และทาง COLOMBO PLAN STAFF COLLEGE FOR TECHNICIAN EDUCATION (CPSC) ได้จัดทําโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรให้กับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี