ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านความเห็นชอบตามประชามติหรือไม่ผ่าน ก็ไม่ใช่เรื่องระดับชี้เป็นชี้ตายในสังคมไทย ที่จะต้องนำมาเป็นเรื่องทะเลาะกัน อย่าลืมว่า ขณะนี้เราก็มีรัฐธรรมนูญใช้อยู่ และบ้านเมืองก็กำลังฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ เราเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านความเห็นชอบตามประชามติหรือไม่ผ่าน สังคมไทยก็ยังจะสามารถมีการเลือกตั้งได้ตามโรดแมป อย่าลืมว่า “เป้าหมาย” สำคัญที่สุดคือการปฏิรูปสังคมไทย การปฏิรูปประเทศถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจำเป็นต้องมีการปฏิรูปและมียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ แต่จะประสบผลสำเร็จได้นั้นจะต้องมีวิธีการ กระบวนการ และเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องวางแผนว่าสิ่งใดทำก่อนหรือหลัง โดยต้องมีความเข้าใจจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลให้ความสำคัญต้องการที่จะปฏิรูปและการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ แต่เนื่องจากมีการมีรัฐบาลเปลี่ยนผ่านหลายชุด ส่งผลให้การปฏิรูปประเทศต้องหยุดชะงักและไม่สำเร็จ ดังนั้นหากจะให้การปฏิรูปประสบผลสำเร็จ และเดินหน้าต่อไปได้ตามยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้ แม้เปลี่ยนรัฐบาลจะหมดวาระลง ก็จะต้องบรรจุแผนปฏิรูปไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งจะต้องเริ่มจากการปฏิรูประบบราชการก่อน รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งก็จริง แต่เราก็ยังจำเป็นต้องมีเครื่องมือชิ้นอื่น ๆ อีกด้วย ถ้าผู้กุมอำนาจสนับสนุนการปฏิรูปจริง ก็ไม่ต้องห่วงปัญหาร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติหรือไม่ผ่าน เร่งสร้างผลงานผลักดันการปฏิรูปให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ก็จะได้รับความนิยมจากมวลชนมากขึ้น ถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ ก็อาจจะปรับแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้แหละเพื่อใช้ไปก่อน ในขณะที่เร่งปฏิรูปลงหลักปักฐานให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า การปฏิรูปจะเดินหน้าไปได้อีกเรื่อย ๆ แล้วจึงจัดการเลือกตั้งทั่วไป ความต้องการของมวลชนจำนวนมากที่สะท้อนออกในโซเชียลมีเดีย ก็ยังต้องการเห็นผลการปฏิรูปสที่ชัดเจนกว่านี้ก่อนมีการเลือกตั้ง เป้าหมายการปฏิรูปนั้น ค่อนข้างเห็นร่วมกันแทบทุกกลุ่ม ทุกเหล่า ว่า 1. ลดความเหลื่อมล้ำ 2. ขจัดคอร์รัปชัน 3. กระจายอำนาจและทรัพยากร 4. วิธีการเลือกตั้ง การเข้าสู่อำนาจ 5. พัฒนาศักยภาพมนุษย์ 6. เพิ่มผลิตภาพโดยรวม 7. กระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ โอกาสที่ “การรัฐประหาร” จะ “ได้ใจ” มหาชน ได้รับการสนับสนุนจากมหาชนนั้น ไม่มีอีกแล้ว ความหวังที่มหาชนฝากไว้กับ คสช. คงเป็นความหวังสุดท้ายแล้ว คสช. อย่าทำให้มหาชนอกหัก !